Alvar och lite till

28 juli inventerade vi Hulterstad-rutan. På alvaret var det gott om kalkkrassing på varenda kostig. I en alvarhorva fann vi nålkörvel. Sjömarken ost Görans dämme bjöd på blommande gullborste, alvarmalört och smalruta. Dessutom hästsvans (ny art för sydöstra Öland). En kalkfuktäng hyste ormtunga, honungsblomster, majviva och tätört. På sandstranden växte odört, blå-rödmålla, sodaört och grodtåg. Hjärtstilla bommade i en vägkant.