Mer om inventeringen av Ölands kärlväxtflora

Växtsäsongen 2008 påbörjar vi en heltäckande inventering av Ölands kärlväxter. Ön har delats in i 86 atlasrutor på 5 x 5 km som utgår från Lantmäteriets gamla ekonomiska kartor. Varje atlasruta har sedan delats in i fyra kvadranter på 2,5 x 2,5 km. Som inventerare ansvarar man för en eller flera atlasrutor.Tanken är att inventeringen ska omfatta hela Öland och pågå under cirka 10 års tid.

All rapportering av fynd sker direkt av inventeraren på Artportalen. En vanlig art som vitgröe Poa annuakommer att ha minst fyra rapporter från en atlasruta (en från varje kvadrant). Som inventerare ska du sträva efter att besöka alla olika biotoper som kan rymmas i en kvadrant (lövskog, barrskog, åker, torr/frisk betesmark, havsstrand, kärr, gårdsmiljö, ruderatmiljö osv.). Helst bör de även besökas flera gånger för att täcka in växtsäsongens olika perioder.

Varje inventerare får tillgång till kartmaterial som föreningen tillhandahåller. Du får också ta del av uppgifter om lokaler för en del ovanliga växter som rapporterats under de senaste 15 åren från just din ruta. Länsstyrelsen har gett oss dispens för att om behövligt ta belägg i naturreservat (fridlysta växter får naturligtvis aldrig beläggas). Om fågelskyddsområde finns i rutan kan du besöka detta under växtsäsongen om så är nödvändigt men endast efter kontakt med projektledningen som kan tillhandahålla erfordligt tillstånd att ta med i fält.

Det är en fördel om du har tillgång till GPS men det är inget krav. Varje fynd som läggs in på Artportalen måste dock anges med koordinater. I Artportalen finns kartor där man ungefärligt kan mäta in sina gjorda fynd. Ute på Stora Alvaret och inne i skogen kan detta förstås vara svårt. Har du en GPS ska den ställas in på RT 90. Det finns två punkter på Öland där du kan kontrollera noggrannheten i din GPS. Punkt 1 ligger längst ut på södra piren i Färjestadens hamn där det finns en fixpunkt markerad med en trekant (ca 2 m innan du kommer ut till den yttersta, något bredare delen av piren). Koordinaten är: 6280531, 1540157. Punkt 2 finns söder om parkeringsplatsen vid Möckelmossen. Gå över stenmuren precis söder om vägen men gå inte över elstängslet med stättan. Ungefärligt 2 m väster om stättan, precis söder om muren finns ett fastgjutet, lutande rör. Koordinaten är: 6266921, 1544001.

För de arter som alltid ska antecknas (kolumn A i växtförteckningen) liksom för belägg (kolumn B) vill vi naturligtvis alltid ha så exakta koordinater som möjligt. Övriga arter kan koordinatsättas mer ungefärligt men noggrannheten som du använt dig av ska alltid noteras i Artportalen. Hur ”tätt” du ska sätta dina koordinater får bli en bedömningssak i fält men vi rekommenderar att göra täta noteringar och aldrig använda sämre noggrannhet än 100 meter annat än undantagsvis. När du kommer till en ny biotop bör du alltid ta en ny koordinat för de arter du rapporterar där. Du bör notera växtmiljön så detaljerat som du kan i Artportalen. Dessa uppgifter kommer att bli en viktig kunskapskälla vid vår framtida sammanställning av inventeringen.

Vi planerar att ha demonstrationskvällar hur man använder Artportalen, se programmet. När du lagt in dina fynd kan du jämföra med grannrutorna och se vilka taxa som saknas i din ruta men som finns i rutorna bredvid. Dessa listor är mycket användbara för att se vad du glömt eller förbisett. Användarmanual för Artportalen finns för närvarande endast på portalens fågelsida (Svalan) men är under framtagande även för växtportalen.

Efter varje växtsäsong får du lämna in dina belägg för granskning. Om du efter granskningen vill ha dina belägg tillbaka kommer detta givetvis att ordnas. Annars kommer projektet att behålla beläggen som så småningom hamnar på något botaniskt museum.

Har du intresse av att delta ska du snarast höra av dig till Thomas Gunnarsson. Tanken är att inventeringen ska vara avslutad 2017 och mer utförlig information om projektet kommer du att kontinuerligt få på hemsidan liksom i föreningstidskriften ”Krutbrännaren”. Alla som besöker Öland är välkomna att rapportera växtfynd på Artportalen, du behöver alltså inte vara ansvarig för en atlasruta får att kunna hjälpa till!